ایرانگردی

موزه مجسمه های خوراکی تبریز اولین موزه شخصی در ایران

یکی از نیازهای اولیه ی بشر خوراک و غذا می باشد که جایگاه مهم و بسزایی در زندگی هر فرد ایفا می کند. از این رو، این نیاز همواره موضوع مهمی در هنر نیز بوده است و هر هنرمند به طرق مختلفی به آن پرداخته و شاهکار هنری را پدید …