جهانگردی

تپه های شنی توتوری ، بیابانی در کنار دریا

چه کسی فکرش را می کرد در ژاپن بیابان وجود داشته باشد؟ آن هم بیابانی دقیقا در کنار دریا؟ البته نه کاملا یک بیابان اما یک تپه شنی بزرگ که تقریبا شبیه بیابان به نظر می رسد. توتوری نام بیابانی کوچک در کنار آبهای دریا در ژاپن است. تپه های شنی …