سفر

چگونه از هفت شگفتی جهان در خانه خود بازدید کنید؟

تعطیلی جهان به خاطر كوويد 19، تورهای مجازی برای جهانگردان قرنطینه شده اهمیت دارند. از دیوار بزرگ چین تا تاج محل، چگونه می توانید از هفت شگفتی جدید جهان بدون ترک صندلی خود، بازدید کنید. دیوار بزرگ چین دیوار بزرگ چین با استحکامات باستانی که بیش از 21،000 کیلومتر امتداد …