گردشگری

گردشگری کشاورزی؛ ایده‌ای نو برای معیشتی پایدار

گردشگری کشاورزی یکی از انواع گردشگری مبتنی بر فعالیت‌های کشاورزی است که در جهت رسیدن به‌توسعه روستایی و ایجاد درآمد ثانویه برای جوامع بومی پیشنهاد می‌شود. گردشگری کشاورزی یا گردشگری مزرعه بهترین راهکار حاضر برای توسعه روستاها و رونق اقتصادی آن‌ها است. گرچه در دل این بهبود معیشت، فرهنگ‌ها و ریشه‌ها …